Thứ 2

Đọc sách
9:00 - 11:00
The Happy Room
Mrs Linda
Ăn trưa & nghỉ
11:30 - 12:30
Lunch Yard
Viết
12:30 - 14:00
The Happy Room
Mr John Doe
Giải lao
14:00 - 14:30
Playground
Mr John
Toán
14:30 - 15:15
The Happy Room
Mrs Diana
Giải lao
15:15 - 15:30
Playground
Mr John
Học máy tính
15:30 - 16:00
The Happy Room
Mrs Linda
Nghỉ học
4:00 PM - 4:15 PM

thứ 3

Mỹ thuật
9:00 - 11:00
The Happy Room
Mr Siro
Ăn trưa & nghỉ
11:30 - 12:30
Lunch Yard
Khoa học Xã hội
12:30 - 14:00
The Happy Room
Mr Jack
Giải lao
14:00 - 14:30
Playground
Mr John
Học máy tính
14:30 - 15:15
The Happy Room
Mrs Linda
Giải lao
15:15 -15:30
Playground
Mr John
Toán
15:30 - 16:00
The Happy Room
Mrs Diana
Nghỉ học
16:00 PM - 16:15

Thứ 4

Viết
9:00- 11:00
The Happy Room
Mr John Doe
Ăn trưa & nghỉ
11:30 - 12:30
Lunch Yard
Đọc sách
12:30 - 14:00
The Happy Room
Mrs Linda
Giải lao
14:00 -141:30
Playground
Mr John
Khoa học Tự nhiên
14:30 - 15:15
The Happy Room
Mr Jack
Giải lao
15:15 - 15:30
Playground
Mr John
Khoa học Xã hội
15:30 - 16:00
The Happy Room
Mr Jack
Nghỉ học
16:00 - 16:15

thứ 5

Đọc
9:00 - 11:00
The Happy Room
Mrs Linda
Ăn trưa và nghỉ
11:30 - 12:30
Lunch Yard
Học máy tính
12:30 - 14:00
The Happy Room
Mrs Linda
Giải lao
14:00 - 14:30
Playground
Mr John
Toán
14:30 - 15:15
The Happy Room
Mrs Diana
Giải lao
15:15 - 15:30
Playground
Mr John
Viết
15:15 - 16:00
The Happy Room
Mr John Doe
Nghỉ học
16:00 - 16:15

Thứ 6

Khoa học Xã hội
9:00 - 11:00
The Happy Room
Mr Jack
Ăn trưa và nghỉ
11:30 - 12:30
Lunch Yard
Khoa học Tự nhiên
12:30 - 14:00
The Happy Room
Mr Jack
Giải lao
14:00 - 14:30
Playground
Mr John
Mỹ thuật
14:30 - 15:15
The Happy Room
Mr Siro
Giải lao
15:15 - 15:30
Playground
Mr John
Học máy tính
15:30 - 16:00
The Happy Room
Mrs Linda
Nghỉ học
16:00 - 16:15